تاریخچه ووظایف

در حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان ، شیوه نامه تشکیل و فعالیت هیأت های نظارت و ارزیابی استانی در تاریخ 87/1/24 به تصویب شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی رسید و برای اجرا ابلاغ گردید . در این شیوه نامه موضوع فعالیت هیأت نظارت و ارزیابی استانی بر عهده دانشگاه منتخب استان ( دانشگاه هرمزگان ) قرار گرفته است .

اهم اهداف هیأت نظارت و ارزیابی

1) تدوین برنامه های نظارت و ارزیابی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان

2) تشکیل کارگروه های بازدید و انجام بازدیدهای ادواری سالیانه از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و ارسال گزارش بازدید به دبیرخانه شورای نظارت

3) دریافت شکایات واصله از مراکز آموزش عالی استان ، رسیدگی و اعلام نتیجه

4) جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز مؤسسات آموزش عالی استان

5)تشکیل منظم جلسات هیأت استانی

6) تشکیل کارگره های تخصصی با شرح وظایف معین به منظور کار آمد کردن برنامه های نظارت و ارزیابی این کارگروه های به منظور بررسی و تحلیل گزارش بازدید بازدید و همچنین بررسی شکایات واصله تشکیل می گردد .