دانلود > آئین نامه ها
   
برنامه ها

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 852  -  دانلود : 285


کاربرگهای شماره 2-1 و2-...

  فرم تعهد توانایی علمی   - 1 مگابايت

  نمايش : 710  -  دانلود : 185


فرم تعهد ...

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 591  -  دانلود : 176


کاربرگها جهت ارتقاء اعضای هیات علمی ...

  آموزش فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 660  -  دانلود : 159


فرایند تبدیل وضعیت - ثبت اطلاعات متقاضی صفحه 6...

  مدارک لازم جهت رسمی قطعی با حکم دانشیاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 689  -  دانلود : 158


تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با حکم دانشیاری...

  کاربرگهای ارتقاء شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

  نمايش : 595  -  دانلود : 154


کاربرگهای شماره 2-1 و2-ا2...