دانلود > آئین نامه ها
   
برنامه ها

  فرمهای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 657  -  دانلود : 275


فرمهای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی...

  فرمهای الف- ب1-ب2-ب3  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 631  -  دانلود : 252


فرمهای الف- ب1-ب2-ب3...

  فرم های (د) خلاصه امتیازات مواد 4  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 636  -  دانلود : 218


فرم های (د) خلاصه امتیازات مواد ...

  جدول شماره 5  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 670  -  دانلود : 217


جدول شماره 5...

  فرم (ج) آموزشی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 637  -  دانلود : 205


فرم (ج) آموزشی ...

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 596  -  دانلود : 201


کاربرگهای شماره 2-1 و2-...

  جدول کامل ارتقاء اعضای هیات علمی   - 1 مگابايت

  نمايش : 484  -  دانلود : 198


فرم های کامل ارتقا...

  مدارک لازم جهت رسمی قطعی با حکم استادیاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 453  -  دانلود : 162


تبدیل وضعیت با حکم استادیاری...

  فرم تعهد توانایی علمی   - 1 مگابايت

  نمايش : 512  -  دانلود : 141


فرم تعهد ...

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 420  -  دانلود : 133


کاربرگها جهت ارتقاء اعضای هیات علمی ...

  فرم د از ماده 1-4 ارتقا اعضای هیات علمی   - 1 مگابايت

  نمايش : 420  -  دانلود : 124


فرم د...

  فرمها (الف و ب ) ارتقاء اعضای هیات علمی  - 1 مگابايت

  نمايش : 512  -  دانلود : 121


فرمهای ارتقای اعضای هیات علمی...

  فرم د ارتقا اعضا هیات علمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 506  -  دانلود : 121


فرم د ارتقا...

  فرم ج از ماده 1تا 4 ارتقاء هیات علمی   - 1 مگابايت

  نمايش : 510  -  دانلود : 115


فرم ج...

  آموزش فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 456  -  دانلود : 112


فرایند تبدیل وضعیت - ثبت اطلاعات متقاضی صفحه 6...

  کاربرگهای ارتقاء شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

  نمايش : 410  -  دانلود : 111


کاربرگهای شماره 2-1 و2-ا2...

  مدارک لازم جهت رسمی قطعی با حکم دانشیاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 489  -  دانلود : 110


تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با حکم دانشیاری...