دانلود > آئین نامه ها
   
برنامه ها

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1270  -  دانلود : 451


کاربرگهای شماره 2-1 و2-...

  فرم تعهد توانایی علمی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1068  -  دانلود : 288


فرم تعهد ...

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 921  -  دانلود : 287


کاربرگها جهت ارتقاء اعضای هیات علمی ...

  آموزش فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1019  -  دانلود : 263


فرایند تبدیل وضعیت - ثبت اطلاعات متقاضی صفحه 6...

  کاربرگهای ارتقاء شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

  نمايش : 916  -  دانلود : 249


کاربرگهای شماره 2-1 و2-ا2...

  مدارک لازم جهت رسمی قطعی با حکم دانشیاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 1024  -  دانلود : 242


تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با حکم دانشیاری...