دانلود > آئین نامه ها
   
برنامه ها

  فرمهای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 773  -  دانلود : 318


فرمهای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی...

  فرمهای الف- ب1-ب2-ب3  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 751  -  دانلود : 292


فرمهای الف- ب1-ب2-ب3...

  جدول شماره 5  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 789  -  دانلود : 256


جدول شماره 5...

  فرم های (د) خلاصه امتیازات مواد 4  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 756  -  دانلود : 255


فرم های (د) خلاصه امتیازات مواد ...

  فرم (ج) آموزشی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 746  -  دانلود : 242


فرم (ج) آموزشی ...

  جدول کامل ارتقاء اعضای هیات علمی   - 1 مگابايت

  نمايش : 579  -  دانلود : 241


فرم های کامل ارتقا...

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 719  -  دانلود : 241


کاربرگهای شماره 2-1 و2-...

  مدارک لازم جهت رسمی قطعی با حکم استادیاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 549  -  دانلود : 193


تبدیل وضعیت با حکم استادیاری...

  فرم تعهد توانایی علمی   - 1 مگابايت

  نمايش : 602  -  دانلود : 166


فرم تعهد ...

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 505  -  دانلود : 156


کاربرگها جهت ارتقاء اعضای هیات علمی ...

  فرم د از ماده 1-4 ارتقا اعضای هیات علمی   - 1 مگابايت

  نمايش : 513  -  دانلود : 154


فرم د...

  فرمها (الف و ب ) ارتقاء اعضای هیات علمی  - 1 مگابايت

  نمايش : 603  -  دانلود : 145


فرمهای ارتقای اعضای هیات علمی...

  فرم د ارتقا اعضا هیات علمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 618  -  دانلود : 142


فرم د ارتقا...

  آموزش فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 553  -  دانلود : 139


فرایند تبدیل وضعیت - ثبت اطلاعات متقاضی صفحه 6...

  فرم ج از ماده 1تا 4 ارتقاء هیات علمی   - 1 مگابايت

  نمايش : 603  -  دانلود : 137


فرم ج...

  کاربرگهای ارتقاء شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

  نمايش : 501  -  دانلود : 136


کاربرگهای شماره 2-1 و2-ا2...

  مدارک لازم جهت رسمی قطعی با حکم دانشیاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 583  -  دانلود : 134


تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با حکم دانشیاری...