مقدمه

جوامع برای رشد و توسعه خویش ،توسعه علم را به عنوان محور قرارداده اند وپذیرفته اند که دانشگاه مواد توسعه و پیشرفت یک جامعه را در اختیار می گذارد (مایکل آلن گلسپی). براین اساس در قرن بیست و یکم با توجه به جهانی شدن علم  پیشرفت هر جامعه‌ای مستلزم كسب دانش‌های جدید، توسعه و تكمیل آن و گسترش مرزهای دانش در ابعاد مختلف است.  این مهم  منجر  به افزایش  وابستگی متقابل علمی  در جهان در راستای تبادل دانش و تجربیات علمی بین جوامع مختلف شده است بنحوی که گسترش علم نیز مانندتولید آن مستلزم مشارکت و تلاش فکری همه شده است و دانشگاه ها جهت رقابت و مشارکت با دانشگاه های نسل سه و چهار، شبکه ای نمودن ارتباطات علمی خود با یکدیگر را  جز برنامه اصلی خود قرارداده اند.

 بر همین مبنا ،در راستای گسترش زمینه‌های ارتباطی در سطح بین المللی و تبادل دیدگاه‌ها و همکاری‌های علمی و پژوهشی و ضرورت افزایش این همکاری‌ها در ارتباطات میان دانشگاهی؛ دانشگاه اقدام به راه اندازی اداره همکاری‌های علمی و بین‌المللی نموده است.

اهمیت و ضرورت موضوع:

بین المللی نمودن فعالیت های دانشگاه و تبادل دانش و تجربیات با سایر دانشگاهای جهان ونهادينه ساختن همكاري‌هاي بين‌المللي به يك ضرورت اجتناب پذیر است . همچنین امروزه اهمیت برقراری تعامل به‌ويژه در زمینه های علمی و تحقیقاتی بر کسی پوشیده نیست. ایجاد پل ارتباطی با اندیشمندان و متخصصان در فراسوی مرزها رسالتی بس خطیر و ارزشمند است که ضرورت وجود اداره همکاری های علمی و بین المللی را در مراکز دانشگاهی، علمی وتحقیقاتی امری بدیهی می سازد.

مضافا” استان هرمزگان به عنوان منطقه ویژه صنعت ،انرژی و اقتصاد کشور است. ویژگی بندری استان هرمزگان  با مراودات بین المللی یا ارتباطات فراملی عجین است. اداره همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه هرمزگان در  راستای تعریف و معرفی ظرفیت های دانشگاه هرمزگان به عنوان دانشگاه مادر در توسعه ارتباطات بین المللی و انتقال آخرین یافته های علمی و اعمال آن در همکاریهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه هرمزگان و جامعه در حوزهای مختلف صنعت ،اقتصاد،انرژی و دریا مصمم به نقش آفرین  می باشد. همچنین تمزکزفعالیت های علمی بین المللی در این مرجع واحد ،  بر تسهیل امکان دسترسی ،مشارکت و همگرایی صنعت،انرژی و اقتصاد منطقه با دانشگاه تاکید دارد.

بنابراین، سیاست‌های جدید مدیریتی دانشگاه برای گسترش ابزارهای ارتباطی در سطح بین المللی و افزایش روابط دانشگاهی و همکاری های علمی میان دانشگاه‌ها و نهادهای علمی و پژوهشی در کشورهای گوناگون برای بالابردن سطح دانش و آگاهی پژوهشگران ، استادان و دانشجویان ؛  از ضروریات وتوجیهات اصلی تشکیل اداره همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه  بوده است.